วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถีงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๗ รายการ ตามโครงการสนับสนุนกีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง