วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา 1/2561 (11 มิ.ย.-31 ต.ค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561 (11 มิ.ย.-31 ต.ค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงหินคลุก (สายแยกต้นแจ้ง) บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง