วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างจุดทิ้งขยะทั่วไป จำนวน 2 จุด ตามโครงการถนนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแซว ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง