วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแซว ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกองพันธ์ นาดา-บ้านนายสงวนศักดิ์ พันธ์ทองคำ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง