วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗๓-๐๑ บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๑ ส
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบรรจุเคมีดับเพลิงและเปลี่ยนสายฉีดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ (สายบ้านตำแย - หนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ (สายบ้านตำแย-บ้านทับบา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองปู่ตา - นานายประทวน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที ๕ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง