วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
ซื้อถังขยะแยกประเภทจำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด ๓.๔๔ x ๑๔.๕๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองอีงูบ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตำแย บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๓๘๕๘ ขอนแก่นหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๕๙ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง