วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙ สายบ้านโนนเหม่น - บ้านแฝก ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อถังขยะแยกประเภทจำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด ๓.๔๔ x ๑๔.๕๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง