วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.พ. 2563
เหมาบุคคลเพื่อตกแต่งสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้พระเจ้่าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปี ๒๕๖๓
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีและที่บังแดดบนเวทีสำหรับโครงการ สืบสานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ตามโครงการ พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง