วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้่านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์และตรา อบต. จำนวน ๒๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการสงเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเครื่องเสียงสำหรับโครงการส่งเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง