วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีและเล่นเกมส์ต่างๆสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อชุด Wireless Microphone จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพัธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง