วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
7  ม.ค. 2562
ซื้อชุดรางสำเร็จรูปพร้อมหลอด LED 16 w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง