วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่ ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิุนายน ๒๕๖๒)
15  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
15  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง