วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายทดน้ำ และคันคูลำห้วย ที่ชำรุดเสียหายจากอิทธิพลพายุโพดุล จำนวน 2 จุด บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ , บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลบ.ม. ตำบลเมืองพล อำเภอ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายถ้วน อุไรพัน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อผันน้ำจากคลองชลประทาน - หนองแวง บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙ สายบ้านโนนเหม่น - บ้านแฝก ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง