วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมฝายทดน้ำลำห้วยหนองแซง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อไม้ยืนต้นและวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชนฺ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง