วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณธ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานกองคลัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง