วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตำแย หมู่ที่ 2 บริเวณทางเชื่อมถนนทางหลวง 207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนายทองพูล นิยมพล บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอนุรักษ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายกลางบ้าน ทิศเหนือ-ทิศใต้ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์รวม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างจุดทิ้งขยะทั่วไป จำนวน 2 จุด ตามโครงการถนนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง