วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 17 ใบ และเหรียญรางวัลการแข่งขัน 158 เหรียญ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัดกุสวราราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง