วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายโฆษณา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
22  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ สายกลางบ้าน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
22  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ สายกลางบ้าน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกต้นแจ้ง - ห้วยม่วง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง