วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์และตรา อบต. จำนวน ๒๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง