วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการทาสีปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย และ หนองน้ำสาธารณะที่ชำรุดภายในตำบลเมืองพล จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ (สายคุ้มน้อย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล(ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (พื้นที่ไม่จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโสกกาว บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง