วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระปทุมทอง บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองอิสานเขียว บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง