วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
12  มิ.ย. 2562
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่ ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง