กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 กองคลัง
 
     

 


   
  นางยุคนธ์  คำภาเกะ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางสาวจิราพร  กานิล นางสาวศิริรัตน์  ศิริภักดิ์ นายวสันต์  เพทาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางพิมพ์สิริภา สุระเสียง นางสาวอาทิยา พรมแสน นายสุนทร  แสนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
นางชิดชนก บุเหลา    
พนักงานจ้างเหมาบริการ    
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 591563 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -