กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 สภา อบต.

 

 

  นายพัง  หล้าโคตร  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   
  นายเมธี   ธรรมวิเศษ  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นางอรพิน  ดาโสม นายมงคล  กองแก้ว นายเมธี   ธรรมวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 3
     
นางสาวกัญญาณัฐ  คำกอง นางรจนา  พรมมันทา นางไพรรินทร์  คุณล้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
     
นางสาวนวลจันทร์  วงบำหราบ นายสันติ  สีแสง นายโสวัต   สมอคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
     
 
นายถาวร   เกตุพิบูลย์   นายพัง  หล้าโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
     
 

 

 
  (ว่าง)  
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 639552 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -