กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9
  11 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้ายภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 8
  11 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 8
  11 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 5
  11 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4
  11 มิ.ย. 2567    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 4
  11 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตการปกครอง 4
  11 มิ.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงและสำรวจประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 4
  20 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง มาตรการลดขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 141
  20 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 128

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 649992 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -