กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 สำนักปลัด
   
     

 


นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสุกัลยา  จิตะพล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
นายทวนชัย  ศีลาโคตร
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง ว่าง
นายวชิรายุ  กุลสุวรรณ์ นายวายุ  โสเขียว   นางจินตนา  จิณารักษ์   นางกรกนก  ทองประมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาฯการ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 147536 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -