กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พ.ศ.  ๒๕๕๘

************************

โดยที่  ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง  จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่

อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๑๕  ประกอบมาตรา  ๒๖ วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น   ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่   ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๘  จึงให้แก้ไขข้อมูลการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พ.ศ.  ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ลงวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  ดังนี้ 
  ๑
. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ   งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, คณะผู้บริหาร ฯ   งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ  งานป้องกันสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๖ งาน  คือ

               ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, คณะผู้บริหารฯ  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่  งานการประชุม งานรัฐพิธี  งานกิจการสภา อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   

               ๑.๒.งานนโยบายและแผนมี หน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ งานนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปีและ ๕ ปีงานการข้อบังคับตำบลด้านงบประมาณงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และงานอินเตอร์เน็ตตำบล  งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท และรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

             ๑.๓ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานศาลปกครอง  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  งานระเบียบการคลัง  งานข้อบังคับตำบล  งานเลือกตั้ง  งานกิจการสภา อบต.  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

              ๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานอำนวยการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือฟื้นฟู  งานกู้ภัย งานรักษาความปลอดภัย รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๑.๕  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานสังคมสังเคราะห์ งานพัฒนาสังคม   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

           ๑.๖ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการสุขาภิบาล   งานรักษาพยาบาล  การแพทย์ฉุกเฉิน   งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   งานวิชาการควบคุมโรค รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ๒กองคลัง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานทะเบียนพาณิชย์ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓ งาน  คือ

           ๒.๑ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  งานเก็บรักษาเงิน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย รวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆงานจัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้

งานภาษีอากร งานแผนที่ภาษี งานทะเบียนพาณิช ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                            

            ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  งานพัสดุ  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง   มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานสำรวจ  ออกแบบเขียนแบบถนน  อาคารสะพาน  แหล่งน้ำ  ฯลฯ  งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง  งานผังเมือง  งานซ่อมบำรุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ำ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา  จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คื
 

          ๓.๑   งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณของส่วนโยธา งานขออนุญาตก่อสร้าง  งานขออนุญาตขุดดินถมดิน  งานก่อสร้างและบูรณะถนน   งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ   งานข้อมูลก่อสร้าง    รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          ๓.๒  งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานวิศวกรรม  งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  งานสำรวจและแผนที่  งานวางผังพัฒนาเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          ๓. งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานระบายน้ำ  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 ๔  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ  งานนิเทศการศึกษา   งานเทคโนโลยีทางการศึกษางานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและสันทนาการ  งานรัฐพิธี รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๒  งาน  คือ

          ๔.๑   งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย   งานส่งเสริมการศึกษา  งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี งานรัฐพิธี รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและสันทนาการ  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

         

                             ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๑   เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 204922 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -