กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล                                            

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  งานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, คณะกรรมการบริหารฯ  งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ  งานป้องกันสาธารณภัย งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

 .  กองคลัง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

.  กองช่าง   มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานสำรวจ  ออกแบบเขียนแบบถนน  อาคารสะพาน  แหล่งน้ำ  ฯลฯ  งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง  งานผังเมือง  งานซ่อมบำรุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ำ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา  จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ  งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษางานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและสันทนาการ  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 147518 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -