กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 สภา อบต.

นายอุทัย       ทองดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประทวน   ดาโส นางสาวกาญรษา  แสนวิชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธนาคร    คำภาเกะ นายอภิรัฐ  สุวรรณคำ นายมงคล     กองแก้ว นายประยงค์ ทองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายเมธี      ธรรมวิเศษ นายปรัชญา หาญโสภา นายทองดา  กุลลาศ นายอุทัย  ทองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายบรรพต  ขุนแก้ว นายธีระพงษ์ วิเชียรเลิศ นายคมกริช   หาญโงน    นายปิ่น  ทีทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายคำไพ   พลมาตร นายศุภชัย   วงบำหราบ นายโกวิท    สมีพวง นายพิชิต     กองเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายโสวัติ    สมอคำ นายทนงศักดิ์ เขียวรู    นายประมวล  สีหามาตย์ นายสุรชัย  เหลือหลาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
นายพัง   หล้าโคตร นายอภิรัฐ  สุวรรณคำ    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11  
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 311859 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -