วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายแยกบ้าน น.ส.ราตรี - บ้านนางสังวาส) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ (ไป-กลับ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายหลัง อบต.เมืองพล) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเวที ขนาด 8 x 10 เมตร พร้อมเครื่องเสียง,วงดนตรี และติดตั้งไฟฟ้าประดับสวยงามและไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗)