วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถีงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๗ รายการ ตามโครงการสนับสนุนกีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง