วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแน - บ้านหันใหญ่แม่เอีย (เชื่อมถนน สาย 2440)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน นค 150 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 001 - 54 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 001 - 50 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) รหัสครุภัณฑ์ 420 - 58 - 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริม ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง