วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อกรวยจราจร พร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาดความสูง ๗๐ ซม. จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมูที่ ๙ (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านดอนข้าวโพด) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๕๖๓๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคันคูคลองชลประทาน คันคูลำห้วยและหนองน้ำสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๑๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ (สายบ้านหญ้าคา - ห้วยแอก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อถังพร้อมฝาปิด จำนวน ๑๒๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง