วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าถังเคมีดับเพลิง เคมีแห้ง ชนิดมือถือ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙ (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านแฝก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว แบบลากจูง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ - ๕๘ - ๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง